Népegészségügyi Medicina nem önálló Tanszék

Munkatársak

 

Tanszékvezető: Dr. Kárpáti István egyetemi docens

A Tanszék elsődleges feladata a népegészségügyi medicina tantárgy magyar és angol nyelvű oktatása, melynek legfontosabb célkitűzése a népegészségügyi jelentőséggel bíró betegségek okainak, korai felismerésének és prevenciójának megismertetése. A hallgatók a képzés során komplex ismereteket kapnak a legfontosabb népbetegségek alapjairól és a különböző betegségek megelőzésének és gondozásának lehetőségeiről. A gyakorlati oktatás az adott témának megfelelő profilú klinikákon, szakavatott klinikusok bevonásával történik.

 

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A Népegészségügyi Medicina tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása a 2005/2006-os tanévtől kezdődött el. A jelenlegi tanszékvezető klinikusként a kar dékánjától 2006. júliusban kapott felkérést a Népegészségügyi Medicina tantárgy oktatásának szervezésére, koordinálására és a hallgatók vizsgáztatására. Ez a felkérés akkor még Népegészségügyi felügyelő egyetemi szak II. és III. évfolyamának (2006/2007. tanév) oktatására vonatkozott.

A Tanszék 2007-ben alakult meg, amelynek munkáját, mint pályázat útján kinevezett tanszékvezető a harmadik tanszékvezetői ciklus óta Dr. Kárpáti István irányítja.

Az idők folyamán komoly kihívást jelentett és jelent a négy féléves magyar nyelvű oktatás mellett az ugyancsak négy féléves angol nyelvű BSc képzés megszervezése, majd a különböző szakokon a mesterképzésben résztvevő népegészségügyi hallgatók úgynevezett tömbösített oktatása.

Az oktatás színvonalának emelésében – az előadások anyagának folyamatosan bővülő internetes elérhetősége mellett – jelentős előrelépés volt a Népegészségügyi Medicina tankönyv megjelenése. Az oktatásban továbbra is fontos szempont a népegészségügyi hallgatók betegség-centrikus szemléletének megalapozása és a javarészt klinikus oktatóknak a hallgatók képzésében a népegészségügyi, preventív szempontok előtérbe helyezése. A célok megvalósulásának és a minőségi oktatásnak továbbra is alapvető eleme az Általános Orvostudományi Kar és a Klinikai Központ, kiemelten a Belgyógyászati Intézet hathatós együttműködése és segítsége.

 

A TANSZÉK MŰKÖDÉSE

OKTATÁS

A Népegészségügyi Medicina tárgy oktatása a különböző szakirányokban

Az elmúlt tíz, de különösen az elmúlt öt évben jelentősen bővült azoknak a szakoknak a száma, amelyeken a tantárgy oktatását meg kellett szervezni. Mindez és az évfolyamonként növekvő hallgatói létszám komoly kihívást jelentett és jelent ma is az oktatás megszervezése, valamint a vizsgáztatás vonatkozásában. Az előző tanszékvezetői ciklusban egyebek mellett kiemelt feladatot jelentett a kétéves tárgy angol nyelvű oktatásának megszervezése.

Jelenlegi szakirányok:

  1. Népegészségügyi ellenőr (NELL) nappali alapképzésben (4 félév)
  2. BSc in Public Health nappali alapképzésben (4 félév)
  3. Népegészségügyi mesterképzésben alapozó tárgyként (tömbösített oktatás)
  4. Egészségpszichológia nappali és levelező mesterképzésben (tömbösített oktatás)
  5. Egészségpolitika levelező mesterképzésben (tömbösített oktatás)

Óraszámok, kreditek az egyes szakokon évfolyamonként és szemeszterenként:

Népegészségügyi medicina I. NELL II. évf. (ősz, 6 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Népegészségügyi medicina II NELL  II. évf. (tavasz, 6 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Népegészségügyi medicina III. NELL  III. évf. (ősz, 6 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Népegészségügyi medicina IV. NELL  III. évf. (tavasz, 6 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Public health medicine I. BSc in Public Health II. évf. (ősz, 6 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Public health medicine II. BSc in Public Health II. évf. (tavasz, 6 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Public health medicine III. BSc in Public Health III. évf. (ősz, 6 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Public health medicine IV. BSc in Public Health III. évf. (tavasz, 6 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Népegészségügyi medicina I-IV. Népegészségügyi MSc I. évf. (ősz, 10 kredit)

30 óra előadás, 30 óra gyakorlat

Népegészségügyi medicina I-II.

Egészségpszichológia MSc I. évf. nappali (ősz, 4 kredit)

15 óra előadás, 15 óra gyakorlat

Egészségpszichológia MSc I. évf. levelező (ősz, 4 kredit)

8 óra előadás, 7 óra gyakorlat

Népegészségügyi medicina III-IV.

Egészségpszichológia MSc I. évf. nappali (tavasz, 4 kredit)

15 óra előadás, 15 óra gyakorlat

Egészségpszichológia MSc I. évf. levelező (tavasz, 4 kredit)

8 óra előadás, 7 óra gyakorlat

Népegészségügyi medicina I.

Egészségpolitika MSc I. évf. levelező (ősz, 3 kredit)

10 óra előadás

Népegészségügyi medicina II.

Egészségpolitika MSc I. évf. levelező (tavasz, 3 kredit)

10 óra előadás

 

Oktatásszervezés

A népegészségügyi jelentőséggel rendelkező betegségek oktatásának megszervezése során számos szempontot kellett és kell figyelembe venni, mint például a hallgatók alapképzettsége, a tárgyat hallgatók számának folyamatos növekedése, a magas óraszámok mellett újabb szakok elindítása, az oktatók terheltsége és a tanszéken (a tanszékvezetővel együtt) a klinikumban is dolgozó mindössze két főállású oktató ténye.

Az egyes évfolyamok órarendjének kialakításakor kiemelt szakmai szempontnak tekintendő, hogy a hallgatók az egyes népbetegségek megismerésekor preventív szemléletű és korszerű ismereteket kapjanak és a gyakorlatok során minél több közvetlen, a betegellátással kapcsolatos impressziót szerezzenek. E célok megvalósulását segítette elő, hogy az adott betegségek oktatásában a szakmaspecifikus klinikákat - a klinikaigazgatók és oktatóik segítségével - bevontuk az előadások és a gyakorlatok megtartásába. Az évek során kialakult egy alapjaiban stabil oktatói gárda, akik szemeszterenként felkérést kapnak az órák és a gyakorlatok megtartására, majd az egyeztetéseket követően megkapják a végleges órarendet.

Fontos és hallgatóbarát szempont, hogy a hallgatók klinikai gyakorlata az előadásokkal azonos napon, és lehetőleg közvetlenül az előadások után történjenek meg.  Mivel a gyakorlatok javarészt a klinikumhoz kötöttek, kézenfekvő volt, hogy az előadásokat is a klinikatelepen tartsuk meg.  Ezzel elkerülhetővé vált a hallgatóknak az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) és a Népegészségügyi Kar (NK) székhelye közötti felesleges „mozgatása”, másrészt a javarészt klinikus előadóknak is praktikusabb, ha a klinikatelepen tartják meg előadásukat.  A növekvő hallgatói létszám miatt ma már komoly és újabb szervezési feladatot jelent a tantermek és szemináriumi termek biztosítása, amelyben a két kar tanulmányi osztálya komoly segítséget nyújt.

Az angol nyelvű oktatás (BSc in Public Health), négy szemeszteres, és amely oktatás félévenként és évfolyamonként - a másik két évfolyamos magyar Népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók oktatásához hasonlóan - 30 óra előadást és 30 óra gyakorlatot tartalmaz. (II és III. évfolyamos hallgatók). Mindez összességében párhuzamosan négy nappali képzésben résztvevő évfolyam oktatását jelenti. Összesen ez félévenként 120 óra előadást és 120 óra gyakorlatot jelent. Az angol nyelvű oktatás szervezése évfolyamonként egy-egy tanulmányi felelős kolléga feladata. A mesterképzésben résztvevő hallgatók (Népegészsgügyi MSc, Egészségpszichológia MSc. Egészségpolitika MSc.) képzését úgynevezett tömbösített oktatás formájában valósítjuk meg. 

 

Az előadások és a gyakorlatok órarendje

A tárgy oktatásában résztvevő hallgatók az adott félév megkezdése előtt a Neptun rendszeren keresztül értesülnek az előadások és a gyakorlatok/szemináriumok helyéről, idejéről, az előadókról és a gyakorlatvezetőkről. Az első előadás során a csoportvezetők nyomtatásban is megkapják a teljes féléves órarendet. A hallgatók az órarend kiegészítéseként egyéb részletes információkat kapnak (vizsgafelkészülés, vizsgaidőszak, vizsgakövetelmények, tantárgyi követelmények, tanszéki elérhetőségek, fogadónap, stb.).

 

A tananyag elsajátításának elősegítése

Az oktatás hatékonyságát és a vizsgára való felkészülést jelentősen elősegítette a Medicina Könyvkiadó Zrt. gondozásában 2015-ben megjelent több mint 700 oldalas Népegészségügyi Medicina c. tankönyv

Az oktatás hatékonyságát és a hallgatók felkészülését a tanszék az előadások anyagának internetes elérhetőségével is segíti.

 

Kötelező irodalom:

Ádány R., Kárpáti I., Paragh Gy. (szerk.)  Népegészségügyi Medicina, (Medicina Könyvkiadó Zrt. 2015.)

Ajánlott irodalom:

Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, (Medicina Könyvkiadó Zrt, 2012.)

Boda Z., Tornai I. (szerk.): Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak.

Medicina Könyvkiadó Zrt. 2009. 

Tulassay Zs. (szerk.) A belgyógyászat alapjai (Medicina Könyvkiadó Zrt. 2015.) 

Az előadások internetes elérhetősége:

http://www.internal.med.unideb.hu/NEF , http://www.nepegeszseg.hu/pdf/NEF/

 

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel ellenőrzése

Az előadásokon való részvétel ellenőrzése az első években névsorolvasással, később az előre megírt és minden előadáson rendelkezésre álló névsor aláíratásával, míg a gyakorlatokon való részvételt egy névre szóló igazoló adatlappal történik. A hallgatók a félév első óráján egy gyakorlati ellenőrző lapot kapnak, melyen feltüntetjük a félév 14 hétre lebontott, dátummal ellátott óráinak címeit, amelyen a hallgató a gyakorlaton való részvételét a gyakorlatot tartó oktató a gyakorlati adatlap lebélyegzésével és aláírásával igazol.

 

Oktatási értekezlet

A tanszék minden félévben oktatási értekezletet hív össze, amelyen a tanszék munkatársai és minden érintett szakról a hallgatói csoportvezetők vesznek részt, amelyre ha szükséges a Népegészségügyi Kar Tanulmányi Osztályának képviselője és a Kar dékánja is meghívást kap. Az értekezlet időpontjáról, helyéről és napirendjéről a csoportvezetőket a Neptun rendszeren keresztül, valamint e-mail-ben értesíti a tanszék.

Az oktatási értekezletek rendszeres napirendjei a következők: tantárgyi követelmények, a hallgatói kommunikáció megbeszélése, a kiírt órarendből adódó csoportvezetői feladatok, a Népegészségügyi Medicina hallgatására kötelezett szakirányok integrálása a NELL-es oktatáshoz, a vizsgaidőszak, a félév teljesítésének követelményei és annak elfogadása, vizsgaidőpontok tervezése, a hallgatók részéről felmerült kérdések, problémák megbeszélése, hallgatói fórum.

 

A félév teljesítésének elfogadása

A félév elfogadása a gyakorlatokon való részvételhez kötött. A gyakorlatokon való részvételt a hallgató a fent említett módon, a gyakorlatvezető által lebélyegzett és aláírt leckekönyvvel (Gyakorlati igazoló ív) igazol. Az említett leckekönyveket a szorgalmi időszak végén az évfolyamfelelős hallgató összegyűjtve, névsorba szedve  adja le a tanszéknek. A leckekönyvek leadásának időpontját és helyét az órarendhez csatolt Információk c. mellékletben a hallgató a félév kezdetekor megkap.

A tanszékvezető hallgatónként áttekinti a gyakorlatok teljesítését igazoló leckekönyvet és a félév elfogadását a Neptun rendszerben rögzít  

 

Vizsgarend

A vizsgaidőpontokat a tanszék az évfolyam- és a csoportvezetőkkel egyezteti, és ezt követően hirdeti meg a  Neptun rendszerben

Minden hallgatót szóban vizsgáztatunk, vizsgajegy megajánlás nincs. Az angol nyelvű képzésben évközi számonkérést és vizsgajegy megajánlást vezettünk be. 

 

TUDOMÁNYOS MUNKA

A tanszék munkatársai az alábbi, népegészségügyi jelentőséggel bíró területeken folytatnak tudományos tevékenységet:

Diabetes mellitus , diabeteszes neuropathia

Obesitas és kardiovaszkularis szövődmények

Lipidanyagcsere zavarok

Krónikus vesebetegség és akcelerált atherosclerosis

Pajzsmirigy betegségek

 

Diplomamunka, TDK, KDK

Azok a hallgatók, akik e tárgy keretében kívánnak diplomamunkát készíteni e-mail-ben vagy a fogadóórán kérhetnek és kérnek téma és/vagy témavezetői tanácsot. Az elmúlt években több diákkörös hallgató munkáját irányítottuk.

 

Ph.D-hallgatók munkájának irányítása

A tanszékvezető akkreditált Ph.D. oktató . PhD kurzusának témája: Krónikus vesebetegség és felgyorsult atherosclerosis . Jelenleg egy PhD hallgató készül abszolutóriumára

 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Fogadóóra

A tanszék tanulmányi ügyekben a hallgatók számára a szorgalmi időszakban fogadóórát biztosít csütörtöki napokon 14:00-15:00 óra között. Időpont egyeztetés a tanszéki adminisztrátornál e-mail-ben történő előzetes bejelentkezés alapján történik. 

 

Tanulmányi felelősök: 

Magyar nyelvű oktatás:          Dr. Esze Regina szakorvos, Dr. Halmi Sándor szakorvos

Angol nyelvű oktatás:            Dr. Sztanek Ferenc egyetemi adjunktus, Dr. Juhász Imre szakorvos

 

Tanszéki adminisztrátor:     Pápai Zsuzsanna, e-mail: 

 

Tanszéki  elérhetőségek: 
Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet „A" Épület, Népegészségügyi Medicina Tanszék (2. em.)
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
Tel: 52/255-950, egyetemi mellék: 55950

Frissítés dátuma: 2019.03.21.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.